Õpipoisiõpe

 

Mis on õpipoisiõpe ehk töökohapõhine õpe?

logo-opipoisiopeTöökohapõhine- ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös. Õpe toimub kutseõppe õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas tööandjapoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid. Lisaks toimub õppetöö kutseõppeasutuses.

Töökohapõhise õppe algatus võib tulla nii tööandjalt, kes soovib panustada oma olemasolevate töötajate arengusse või värvata uusi töötajaid kui kutseõppeasutuselt, kes soovib pakkuda töökohapõhise õppe võimalust õppesse asuvatele õpilastele. Algatajaks võivad olla ka mitu tööandjat koostöös (näiteks võib komplekteerida õppegrupi sama valdkonna sarnaste vajadustega ettevõtete koostöös).

Millest alustada, kui soovite oma ettevõttes alustada õpipoisiõppega?

Kui soovite panustada oma olemasolevate töötajate arengusse või värvata uusi töötajaid, siis alustage neist tegevustest:

1.Mõelge läbi, missugune on teie ettevõtte vajadused ja võimalused.
2. Valige sobiv õppekava ja võtke ühendust kutseõppeasutusega.
3. Tutvuge juhendmaterjaliga siin https://www.employers.ee/wp-content/uploads/T%C3%B6%C3%B6kohap%C3%B5hise-%C3%B5ppe-rakendamise-juhendmaterjal.pdf

Loe edasi

 
Töökohapõhise õppe rakendamise kord (https://www.riigiteataja.ee/akt/129122013002?leiaKehtiv)
 • Töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe õppevorm, mille puhul praktika ettevõttes moodustab vähemalt kaks kolmandikku õppekava mahust.
 • Töökohapõhine õpe toimub kooli õppekava alusel ettevõttes (edaspidi: praktikakoht) ja koolis nii kontaktõppe kui iseseisva tööna. Praktikakohas (ettevõttes) omandab õpilane õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid tööülesandeid täites.
 • Kooli, õpilase ja praktikakoha suhted töökohapõhise õppe rakendamisel reguleeritakse kutseõppeasutuse seaduse alusel sõlmitavas
 • Enne praktikalepingu sõlmimist hindavad kool ja ettevõte koos praktikakoha valmisolekut täita õppekava eesmärke ning tagada õpilase ohutus ja tervise kaitse. Hindamise käigus selgitatakse välja ka see, millised teadmised ja oskused saab õpilane (õpipoiss) omandada praktikakohas ja milliste omandamine tagatakse koolis või teises praktikakohas.
 • Kool ja praktikakoht määravad õpilasele koolipoolse juhendaja ja praktikakoha poolse juhendaja. Juhendajate määramisel võetakse arvesse erialast ja pedagoogilist pädevust.
 • Ühel praktikakohapoolsel juhendajal võib samaaegselt olla kuni neli juhendatavat õpilast.
 • Kool tagab juhendajate ettevalmistuse töökohapõhises õppes õppijate juhendamiseks, lähtuvalt töökohapõhise õppe spetsiifikast.
 • Praktikakoht maksab õpilasele tasu tööülesannete täitmise eest praktikakohas toimuval õppeperioodil vastavalt praktikalepingus kokku lepitule. Kokku lepitud tasu ei või olla väiksem töötasu alammäärast.
 • Praktikalepingus ei lepita kokku käesoleva tasu maksmist, kui õpilase ja praktikakoha vahel on juba kehtiv tööleping.
 • Kool katab õppekulud koolis toimuva õppe ja juhendajate koolituse ning koolipoolsele juhendajale makstava juhendamistasu ulatuses. Vastavalt praktikalepingus kokku lepitule kannab kool kuni 50% koolituskoha maksumusest üle praktikakohale praktikakohapoolsele juhendajale juhendamistasu maksmiseks.
Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord (https://www.riigiteataja.ee/akt/113092013006)
 • Kooli, õpilase või tema seadusliku esindaja ja praktikakoha vahelised suhted praktika korraldamisel reguleeritakse enne praktika algust sõlmitava lepinguga, milles lepitakse kokku praktika toimumise täpsemas korralduses ning praktikalepingu poolte õigustes ja kohustustes.
 • Praktikat juhendavad koostöös nii kooli- kui ka praktikakohapoolsed asjakohase ettevalmistusega praktikajuhendajad. Praktikajuhendajate ülesandeks on juhendada ja nõustada õpilast praktika ettevalmistamisel ja läbimisel, toetada enesehindamisel ning anda õpilasele tagasisidet õpiväljundite saavutatuse kohta praktika käigus.
 • Kool tagab praktikakohapoolsete juhendajate teavitamise, koolitamise ja nõustamise. Koolipoolne praktikajuhendaja koostab õpilase individuaalse praktikakava, milles püstitab koos õpilase ja praktikakohapoolse juhendajaga õppekavast tuleneva individuaalse praktikaülesande, milles kirjeldab õpilase poolt koolis läbitud õpinguid ja praktika oodatavaid õpiväljundeid.
 • Koolipoolne praktikajuhendaja juhendab ja nõustab õpilast kogu praktikaperioodi vältel ning vajadusel teavitab ja nõustab praktikakohapoolset juhendajat praktika ettevalmistamise ja läbiviimise küsimustes, sh dokumentatsiooni koostamisel.
Kutseharidusstandard (https://www.riigiteataja.ee/akt/128082013013)

Kutseharidusstandard annab kutse-ja erialaõppe ühtsed nõuded ja ülesanded.

Kutseõppeasutuse seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/102072013001?leiaKehtiv)
 • Töökohapõhise õppevormi puhul on praktika osakaal vähemalt kaks kolmandikku õppekava mahust.
Kutseõppes kasutatav ühtne hindamissüsteem, õpiväljundite saavutatuse hindamise alused, hindamismeetodid ja -kriteeriumid ning hinnete kirjeldused (https://www.riigiteataja.ee/akt/129082013017)
 • Kutseõppe tasemeõppes on kasutusel ühtne hindamissüsteem, sealhulgas õpiväljundite saavutatuse hindamise alused, hindamismeetodid ja -kriteeriumid ning hinnete kirjeldused.
 • Hindamise eesmärk on õpilase arengu toetamine tagasiside abil ning usaldusväärse teabe andmine õpingute läbimise tulemuslikkuse kohta.
Juhendmaterjal

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE EHK ÕPIPOISIÕPE. Rakendamise juhendmaterjal tööandjale (Innove 2016). https://www.employers.ee/wp-content/uploads/T%C3%B6%C3%B6kohap%C3%B5hise-%C3%B5ppe-rakendamise-juhendmaterjal.pdf

Õpipoisiõppe tasuvus

Töökohapõhise ehk õpipoisiõppe läbiviimise maksumus tööandjale – lõpparuanne: https://www.employers.ee/wp-content/uploads/Töökohapõhise-õppe-lõpparuanne_FINAL.pdf  

Töökohapõhise ehk õpipoisiõppe läbiviimise maksumus tööandjale – graafiline lühikokkuvõte: https://www.employers.ee/wp-content/uploads/Graafiline-A4-lühikokkuvõte_2017_Praxis_Innove-VOL-3-1.pdf

Kontaktisikud

SA Innove ( www.innove.ee) vastutab töökohapõhise õppe arendustegevuste eest.  Kontaktisikuks töökohapõhist õpet puudutavates küsimustes on Piret Lilover (projektiüksus PRÕM, projekti arendusjuht, 735 0653, piret.lilover@innove.ee)

Haridus- ja Teadusministeerium vastutab töökohapõhise õppega seonduva seadusloome eest. Kontaktisikuks töökohapõhist õpet puudutavates küsimustes on Karin Ruul (kutsehariduse osakond, peaekspert, 735 4099, karin.ruul@hm.ee)

Eesti Tööandjate Keskliit panustab töökohapõhise õppe populariseerimisse ja teadlikkuse tõusu. Kontaktisikuks töökohapõhist õpet puudutavates küsimustes on Anneli Entson (haridusnõunik, 699 9303, 516 9802, anneli.entson@employers.ee)

 

Korduma kippuvad küsimused

Kas õpipoisiõpe eeldab eraldi õppekava?

Õpipoisiõpe võib tugineda olemasolevale õppekavale. Vajalik on koostada olemasolevale õppekavale uus rakenduskava, kus  on näha, millised õpiväljundid saavutatakse ettevõttes ja millised õppeasutuses ning milline on praktika maht iga mooduli puhul.


Kui koolidel pole sobivat õppekava, kas saab koostada  uue õppekava?

Jah, ettevõte ja õppeasutus võivad koostöös  koostada uue õppekava. Õppekava koostamise põhimõtted on toodud Kutseharidusstandardis. Vaata ka https://www.riigiteataja.ee/akt/128082013013 


Kui pikk on tavaliselt õppekava? 

Õpe võib kesta 3 kuust kuni 3 aastani. 


Kuidas toimub õpipoisiõppe rahastamine?

Õpipoisiõppe rahastamine toimub samadel alustel, mis kutsehariduse tasemeõppe rahastus. Koolituskoha maksumus (arvestusega üks õppija, üks õppeaasta ehk 60 EKAP) kujuneb kutseõppe koolituskoha baasmaksumuse (seisuga 01.01.2016 1565 €) ja õppekavarühma erialakoefitsiendi korrutisest.  

Kutseõppeasutus maksab kuni 50% koolituskoha maksumusest praktikakohapoolsete juhendajate tasu katmiseks praktikakohale. Konkreetne kokkulepe tuleb fikseerida kolmepoolses praktikalepingus.


Kas ettevõttes juba töötavale õpipoisile laienevad õppetoetus, sõidutoetus, koolilõuna?

Jah, juba töötavatele töökohapõhises õppes õppijatele laienevad toetused samadel tingimustel nagu teistele statsionaarses õppes õppivatele õpilastele.


Kas töökohapõhises õppes osalemisel on vanusepiirangud?

Õpipoisiõppes ei ole vanusepiirangut. Õpipoisiõppesse võivad astuda kõik soovijad, kes vastavad õigusaktides ja õppekavas kehtestatud vastuvõtutingimustele (nt haridusnõue).


Kas ettevõte saab koolilt infot õppija õppeedukuse ja kohal käimiste kohta? Kas sellise info jagamine osapoolte vahel on lubatud?

Jah, on lubatud. Õppeprotsessi käigus toimuva infovahetuse tingimused tuleb fikseerida kolmepoolses praktikalepingus. 


Kas  töökohapõhises õppes saavad osaleda ka MTÜ-d?

Jah, kui õppija saab asutuses saavutada vajalikud õpiväljundid. 


Kas õpipoiss peab saama tasu?

Jah, lähtuvalt töökohapõhise õppe rakendamise korra § 6 lõike 1 kohaselt peab praktikakoht maksma õpilasele tasu tööülesannete täitmise eest praktikakohas toimuval õppeperioodil vastavalt praktikalepingus kokku lepitule, sealjuures ei tohi tasu olla väiksem Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. (2016. aastal on  tunnitasu alammäär 2,54 eurot ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 430 eurot; 2017 on tunnitasu alammäär 2,78 eurot ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 470 eurot.) 


Kui õppijat tasustatakse tunnitasu alusel, siis kas tasustamisel on mõeldud, et õppija peab kokku saama tasu vähemalt 1 kuu töötasu alammääras? Või mõeldakse siinkohal tunnitasu alammäära (2,54€)?

Õpipoisi tööd võib tasustada  nii kuu alampalga kui tunnitasu alammäära alusel. Alammäär arvutatakse vastavalt koormusele, õpilane ei pea saama täistööaja eest makstavat töötasu alammäära, kui ta ei tööta täistööajaga. 


Õpipoissi tasustatakse tunnitasu alusel ja mõnel kuul on  töötunde nii vähe, et sotsiaalmaksu miinimum ei täitu. Kas ettevõte peab siiski miinimumkuutasu summalt tasuma sotsiaalmaksu?

Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 2 kohaselt tasutakse sotsiaalmaksu minimaalselt kuutasu alammääralt töötajate ja ametnike puhul. Seega, kui õpipoisiga on sõlmitud tööleping, on selle alusel makstav tasu töötasu ning kehtivad tavalised sotsiaalmaksu tasumise reeglid (sh minimaalne tasu, millelt sotsiaalmaksu maksma peab). Kui õpipoisiga töölepingut sõlmitud ole, ei kehti miinimum kuutasult sotsiaalmaksu maksmise kohustus ning sotsiaalmaksu makstakse praktikalepingu alusel makstud tasult. 


Kas õppija tasustamist õppeperioodi ajal võiks käsitleda ka stipendiumina?

Õpipoisile makstava tasu käsitamiseks stipendiumina ei ole hetkel alust. Olemuslikult on tegu töö tegemise/teenuse osutamise eest makstava tasuga


Kas õpipoiss tuleb kanda töötajate registrisse?

Jah, tööandja peab õpipoisi kandma  töötamise registrisse.  Kõik füüsilise isiku töötamised, millelt tekib maksukohustus Eestis tuleb registreerida. Ka võlaõigusliku lepingu alusel. 


Kes sobib töökohapoolseks juhendajaks?

Juhendajate määramisel võetakse arvesse erialast ja pedagoogilist pädevust. Juhendajaks sobib nö õpetatava ala meister, kes tuleb toime juhendamise, hindamise ja tagasisidestamisega.


Kas töökohapoolsel juhendajal on võimalik saada koolitust?

Jah, kutseõppeasutus, kellega töökohapõhise õppe läbiviimisel koostööd tehakse, tagab juhendajate ettevalmistuse õpilaste juhendamiseks lähtuvalt töökohapõhise õppe spetsiifikast


Mida tuleb töökohapoolse juhendaja koolituse planeerimisel arvesse võtma?

Töökohapoolsete juhendajate koolitamist viib läbi kutseõppeasutus, kes peab koolituse sisu  planeerides arvesse võtma

 • Kui suur on kasvatustöö osakaal juhendamises (kas õpilaste üldpädevused on kõrged või madalad, kas õpilastel on head õpi- ja enesejuhtimise pädevused.
 • Millised on juhendaja eelnevad juhendamisega seonduvad teadmised ja oskused.
 • Kas juhendaja asub juhendama ühte õpilast või mitut korraga (ühel juhendajal võib samaaegselt olla kuni neli juhendatavat).
 • Kas õpilase juhendamisega tegeleb valdavalt üks konkreetne isik või puutuvad juhendamisega kokku mitmed praktikakoha töötajad ning vastutava juhendaja ülesandeks on ka teiste juhendamise rolli sattuvate töötajate vastavasisulise tegevuse koordineerimine.

Kas ja kuidas saab tööandja õpipoiste valikul kaasa rääkida juhul, kui õpipoisiõppe algatajaks on kool?

Õppekoha avamisel, kuhu oodatakse potentsiaalseid õpilasi kandideerima, korraldab kutseõppeasutus sellesuunalised teavitustegevused ning viib läbi vastuvõtuprotsessi. Võimalusel osaleb tööandja valikuprotsessis (soovitatav).


EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Sample Code