Avalda arvamust: välismaalaste seaduse uued muudatused

Siseministeerium on saatnud kommenteerimiseks välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2016/801/EL kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetuse programmides või haridusprojektides osalemise ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki tulemise ja seal elamise tingimuste kohta.

Eelnõuga kavandatakse järgmised muudatused:

– võimaldatakse teise Euroopa Liidu (edaspidi EL) riigi direktiivi kohase loaga töötada Eestis teadustegevuse eesmärgil või õppida Eestis kõrgkoolis loa kehtivusaja jooksul
– lubatakse Eesti elamisloaga õppimiseks või teadustegevuseks alusel ajutiselt õppida või töötada teadustegevuse eesmärgil teistes EL riikides;
– antakse samaväärne võimalus jääda Eestisse peale kõrgkooli lõpetamist ka neile välismaalastele, kes õpivad Eestis teise EL riigi direktiivi kohase elamisloaga ja lõpetavad kõrgkooli Eestis, jääda peale kooli lõpetamist kuni üheksaks kuuks Eestisse;
– võimaldatakse saada praktika eest tasu;
– võimaldatakse tegutseda Eestis au pair’i eesmärgil;
– võimaldatakse töötada Eestis vabatahtlikuna.

Ootame eelnõule Teie arvamusi ja ettepanekuid kuni 25.05.2017. a. aadressil piia@employers.ee

Eelnõu

Seletuskiri

Rakendusaktide kavandid

Avalik konsultatsioon: uue haridusseaduse eelnõu

Haridus- ja Teadusministeerium on algatanud avaliku konsultatsiooni uuele haridusseaduse eelnõule.

Uue haridusseaduse eelnõu paneb paika õppijate põhilised õigused ja kohustused. Samuti sätestab eelnõu selgemalt, kelle kohustus on luua õppimiseks sobivad tingimused. Eelnõu määrab ka selge vastutuse kvaliteetse hariduse kättesaadavuse tagamise eest: kohalik omavalitsus vastutab alus-, põhi- ja huvihariduse eest ning riik kutse-, kõrghariduse ja alates aastast 2023 ka keskhariduse eest.

Eelnõus on määratletud ka tööturu osapoolte roll haridussüsteemi olulise osapoolena õppe kujundamisel ja arendamisel ning praktikavõimaluste loomisel, samuti õppeasutuse juhtorganite tegevuses osalemisel.

Eelnõuga saab tutvuda ja arvamust avaldada osale.ee veebilehel.

Kommentaarid palume esitada hiljemalt 6.jaanuariks aadressil: anneli@employers.ee

Millised on Okki raporti olulisimad soovitused?

Riigikantselei algatas konsultatsiooni Teadus-Arendusnõukogu (TAN) tellitud „Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raporti“ ehk nn Okki raporti kohta. Kogume oma liikmete arvamusi, et koostada Eesti Tööandjate Keskliidu ühine seisukoht.

Palun mõelge järgmistele küsimustele ja saatke oma kommentaarid 5. oktoobriks meiliaadressile anneli@employers.ee:

1. Milliste TAN raporti seisukohtadega nõustute ja millistega mitte? Palun põhjendage oma arvamust.

2. Palun järjestage 5 soovitust TAN raportist, mis teie arvates tuleb kiiresti ellu viia. Palun põhjendage oma arvamust.

3. Palun lisage seisukohad, mida raport ei sisalda, kuid mis teie arvates on esmavajalikud, et  saavutada senisest parem koostöö ettevõtete ja ülikoolide vahel, mis aitaks Eesti majandusel konkurentsivõimeliselt kasvada.

Raport on loonud hea võimaluse viia edasi debatti kõrghariduse ja tööelu seostest. Haritud rahvas, kvalifitseeritud tööjõud ja  teadusarenduse kasutamine ettevõtetes on   tööandjatele olulised teemad ning  seetõttu on mitme ettepaneku näol kajastatud Keskliidu manifestis. 

Raportiga saab tutvuda siin: https://www.osale.ee/konsultatsioonid/files/consult/282_EUTARKVT%20loppraport%20.pdf