Tööandjad100: Erasektori tööandjad annavad stipendiume enam kui sajale inimesele

Kümned Eesti Tööandjate Keskliidu liikmed toetavad igal aastal tudengeid, õppureid ja teadlasi rahaliste stipendiumitega, aidates nõnda kaasa Eesti majandusele oluliste valdkondade arengule, igal aastal saab stipendiumi enam kui sada inimest.

Eesti Tööandjate Keskliit tänab kõiki ettevõtteid ja erialaliite, kes õppuritele stipendiumeid pakuvad ja kutsub teisigi sama tegema, et tõsta just nende erialade mainet, kus tööjõupuudus suur või mille arendamine on Eesti majanduse konkruentsivõime tõstmiseks eriti oluline.

Tööandjate keskliidu 100. juubeliaasta puhul kogus keskliit kokku erinevad stipendiumid, mida erasektori tööandjad annavad. Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul on hea meel näha, et aasta aastalt tuleb juurde vastutustundlikke ettevõtteid, kes noorte õpinguid, doktorantide teadustööd või oma töötajate enesetäiendamist rahaliselt toetavad.

“Süvenev tööjõu puudus ja tõdemus, et tööandjate vajadused käivad tahes tahtmata haridussüsteemi muutustest ees, paneb ettevõtteid aina enam ise panustama. On see siis oma valdkonnas teadustööde tegemise toetamiseks, tublide tudengite ergutamiseks või olemasolevate töötajate tasemeõppes osalemise motiveerimiseks – ettevõtete ja koolide koostööst võidavad kahtlemata kõik osapooled,” ütles Tamsar. “Ühelt poolt on selle taga tööandjate praktiline mure töötajate järelkasvu pärast. Teisalt aga soov panustada andekate ja pühendunud noorte tulevikku ning Eestis antava hariduse kvaliteeti.”

AS Balbiino on varem koostöös Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga andnud välja iga-aastast stipendiumi piimanduse eriala silmapaistvatele tudengitele. Nüüd lõi ettevõte õppestipendiumite fondi, et toetada TTÜ toidutehnika ja tootearenduse tudengite pühendumist õpitavale erialale ja edaspidist soovi ennast ka õpitud erialal rakendada. “Miks ei võiks nad teha siis juba Balbiino meeskonnas,” ütles ettevõtte personalijuh Ly Mazurtshak. “Vähemtähtis ei ole muidugi ka meie enda töötajate pidev areng. Loodetavasti innustab stipendiumi saamise võimalus ka meie enda spetsialiste edasi õppima ja enda kompetentsust tõstma magistriõppes.”

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL) annab stipendiume oma valdkonnas silma paistnud õppuritele juba mitmendat aastat. Toetust saab 13 hotelli- või toitlustuseriala õpilast, kes on praktika läbinud EHRLi liikmeshotellis või -restoranis, samuti tunnustatakse juhendajaid. “Stipendiumi saajad on ka hea õppeedukusega ning arenenud distsipliinitundega noored, kes osalevad kooli ürituste organiseerimisel ning tunnevad süvendatud huvi oma eriala vastu,” ütles EHRLi tegevjuht Maarika Liivamägi. “Meie jaoks on see suurepärane võimalus anda selge signaal, et noored on väga oodatud meie sektorisse tööle ning nende pingutusi õpingute ajal on märgatud. Stipendiumite üritusel osalevad mitmete hotellide personalijuhid ja hotellide juhid, mis on omakorda võimalus tööandjatel ja noortel kohtuda ning tuleviku töösuhteid luua.”

Swedbank annab igal aastal kümneid stipendiume. Tehakse koostööd ülikoolidega, et toetada järelkasvu ja tulevikukompetentside arendamist peamiselt majanduse, IT ja matemaatika valdkondades. Lisaks erinevate stipendiumitele lüüakse kaasa ka õppekavade loomises, antakse loenguid ning pakutakse praktikavõimalust Swedbankis igal aastal enam kui sajale tudengile. “Meie soov ja eesmärk on Eesti hariduselu edendamisele õlg alla panna ning tagada pangandusvaldkonna jätkusuutlikkuseks vajalike teadmiste ja oskuste arendamine,” ütles Matt. “Lisaks toetame stipendiumitega meie oma töötajate õpinguid. Soovime sellega aidata töötajaid enese arendamisel ja anda neile pangas töötamiseks pikaajalise perspektiivi. Õppimine ja areng annavad uusi oskusi ja tõstavad motivatsiooni. Nii saame organisatsioonina vastu pädevama ja motiveerituma töötaja.”

Eesti Energia personalidirektori Tiina Drui sõnul on ettevõtte jätkusuutlikkuses olulisel kohal insenertehniline kompetents ja järelkasv. “Toetame insenerierialade järelkasvu Eesti Energia stipendiumiprogrammide kaudu ning aitame kaasa noorte mitmekülgsele arengule läbi Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi ja praktikavõimaluste loomise. Iga-aastaselt osaleme ka Tagasi kooli algatuses, kus jagame noortega oma teadmisi energeetikast. Toetades täna andekate ja sihikindlate noorte arengut, panustame nii ettevõtte kui ka kogu ühiskonna tulevikku,” lisas Tiina Drui.

 

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmete stipendiumid

Stipendiumi väljaandja Kellele Summa Stipendiaatide arv Stipendiumi eesmärk Lisainfo
AS Tallinna Lennujaam Eesti Lennuakadeemia lennuväljade käitamise eriala üliõpilasele 640 EUR  1 Toetada Eesti lennunduse arengut ja motiveerida üliõpilasi omandatava eriala omandamisel Stipendium antakse välja 2017. aasta novembris. Lisainfo
AS Tallinna Lennujaam Eesti Lennuakadeemia side-navigatsioonisüsteemide inseneri eriala üliõpilasele 640 EUR  1 Toetada Eesti lennunduse arengut ja motiveerida üliõpilasi omandatava eriala omandamisel

Stipendium antakse välja 2017.aasta novembris.

Lisainfo

Eesti Karusnahaliit MTÜ Noorele rõiva- aksessuaari- või tootedisainerile  250 EUR   1  Edendada karusnahavaldkonda 

Stipendiumile saavad kandideerida noored moe-või tootedisainerid, kes kasutavad oma kollektsioonis selgelt nähtavalt karusnahka ja esitlevad seda kollektsiooni mõnel üleriigilisel moe- või disainikonkursil või -üritusel.

Lisainfo

AS Wendre Õpingute toetamiseks Hiinas 500 EUR   1  Toetada ettevõtliku noore õpinguid. Õpingute eesmärk on õppida selgeks hiina keel, arendada tulevikus koostööd ning ettevõtlust Eesti ja Hiina vahel. Tegemist on ühekordse stipendiumiga, mis anti välja ühekordselt taotluse alusel Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilasele Brita Lii Seile.
Baltika Grupp Baltika töötajatele, kes end erialaselt täiendavad  Stipendiumifondi summa kinnitab juhatus igal aastal. Sõltuvalt vajadusest, 2016. aastal toetati 3 töötaja õpinguid.  Innustada Baltika töötajate õppimist ja arengut. Lisaks on eesmärgiks ka kaubanduse juhtimise ja moevaldkonnaga seotud erialade toetamine.   
Swedbank AS Business Intelligence Academy programm ja stipendium 12 majanduse ja IT bakalaureuse ja magistriastme tudengile  250 EUR kuus  12 Eesti suurima panga informatsioonihalduse ja andmete modelleerimise valdkonna populariseerimine ja sellekohaste kompetentside järelkasvu tagamine. 

Programm kestab 03.2017–06.2018 ning koosneb neljast etapist: kaks stipendiumiperioodi ning kaks tasustatud praktikaperioodi Swedbankis. 

Lisainfo

 Swedbank AS Tartu Ülikooli matemaatilise majandusteaduse ingliskeelsel magistriõppekaval õppivate valitud üliõpilastele õppetöö rahastamiseks ning parima magistritöö autorile ja selle juhendaja(te)le. 10 000 EUR 

 4

stipendiumi summa jaguneb stipendiaatide vahel.

Toetada pangandusvaldkonna kriitilisemaid kompetentse, nagu ärianalüütika, majandusanalüüs, majandusteoreetiliste mudelite ja ökonomeetriliste meetodite rakendamine, ja valdkonna arendamist tervikuna.  Summa jaguneb kahe magistriõppekaval õppiva üliõpilase õppetöö rahastamiseks ja parima magistritöö kirjutaja ja tema juhendaja premeerimiseks. Lisaks toetatakse Swedbanki stipendiumiga kahe tudengi õppetööd.
 Swedbank AS TTÜ infotehnoloogia teaduskonna magistriastme üliõpilastele Swedbanki jaoks aktuaalsel teemal lõputööde kirjutamise toetamiseks.   500 EUR  1  Toetada IKT kui Swedbanki jaoks jätkusuutlikkust tagava valdkonna arengut.

Stipendiumi väljaandmine toimub TTÜ IKT lõputööde konkursi raames.

Lisainfo 

 Swedbank AS Swedbanki töötajatele, kes plaanivad alustada või jätkata hariduse omandamist taseme- või täiendõppe vormis ning kellel tuleb ainepunktide eest tasuda.  kuni 1000 EUR (pool õppemaksust)   kuni 20 Toetada töötajate enesearendamist ning suurendada saavutatud kõrgema kompetentsi ja motivatsiooni kaudu organisatsioonile loodavat lisaväärtust.  Kandideerida saavad Swedbanki töötajad, kes plaanivad alustada või jätkata õpinguid riiklikult akrediteeritud õppeasutuses ja õppekaval 2017/2018. õppeaastal ning kes on 2017. aasta augusti alguse seisuga pangas töötanud vähemalt ühe aasta.
AS SEB Pank AS SEB Panga Grupi töötajatele, kes õpivad tasemeõppes  kuni 50% õppemaksust  sõltub taotluste hulgast  Toetada SEB Panga töötajate enesearengut  Hüvitise saamisele on võimalus kandideerida kõikidel töötajatel, kes on SEB Panga Grupis töötanud vähemalt üks aasta. Taotluste rahuldamise otsustab kord aastas enne akadeemilise õppeaasta algust komisjon, mida juhib AS SEB Pank juhatuse esimees. 
MTÜ Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit Tallinna Polütehnikumi trükitehnoloogia eriala tudengile   500 EUR  1  Motiveerida tulevasi trükiettevalmistajaid ja trükkaleid eriala omandama ning liidu liikmete juurde praktikale (ning hiljem tööle) tulema.

Stipendiumile saavad kandideerida kõik TPT trükitehnoloogia eriala tudengid, stipendiaat valitakse Välja õpitulemuste, motivatsioonikirja ning soovituskirja alusel.

Lisainfo

AS Printall Tallinna Polütehnikumis trükierialal õppivale suurepäraseid õpitulemusi saavutavale ja trükiettevõttesse tööle sobivale viimase kursuse õpilasele  500 EUR   1  Toetada ja innustada aktiivset ja andekat trükieriala viimase kursuse õpilast. Õpilane esitab kooli hiljemalt 15.10.2017: 1)stipendiumi taotluse, millega ühtlasi kinnitab valmisolekut praktika läbimiseks ettevõttes ; 2)eelmise õppeaasta õpitulemuste kokkuvõtte 3) vähemalt ühe erialaõpetaja soovituse; 4)motivatsioonikirja “Miks ma soovin töötada trükiettevõttes”
AS Printall Tallinna Polütehnikumis trükiettevalmistuse erialal õppivale suurepäraseid õpitulemusi saavutavale ja trükiettevõttesse tööle sobivale viimase kursuse õpilasele 500 EUR  1 Toetada ja innustada aktiivset ja andekat trükiettevalmistuse eriala viimase kursuse õpilast. Õpilane esitab kooli hiljemalt 15.10.2017: 1)stipendiumi taotluse, millega ühtlasi kinnitab valmisolekut praktika läbimiseks ettevõttes ; 2)eelmise õppeaasta õpitulemuste kokkuvõtte 3) vähemalt ühe erialaõpetaja soovituse; 4)motivatsioonikirja “Miks ma soovin töötada trükiettevõttes”
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) Avalik-õigusliku ülikooli info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorandile.  2000 EUR  1  Toetada doktorandi õpinguid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekavadel

ITL-i Ustus Aguri stipendiumi konkursil hinnatakse eelkõige stipendiumikandidaadi doktoritöö teemat ja selle oodatavat mõju infoühiskonna arengule Eestis ning doktorandi senist erialast tegevust. 

Lisainfo

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL) Hotelli- või toitlustuseriala õpetavate õppeasutuse õpilastele, kes on praktika läbinud EHRLi liikmeshotellis või -restoranis.  155 EUR kuni 13  Toetada hotelli- või toitlustuserialal õppivaid ja heade õppetulemustega noori. 

Peale rahalise tunnustuse eelistatakse stipendiaati pärast kooli lõpetamist vakantsele kohale EHRL –I liikmesettevõttes. Väljaantavate stipendiumite arv sõltub sellest, kui palju esitatakse häid kandidaate. 

Lisainfo 

Radisson Blu Hotell Olümpia Hotelli- või toitlustuseriala õpetavate kutseõppeasutuste õpilasele  350 EUR  1  Toetada noorte õppimist, arenemist ning töötamist turismisektoris.

Stipendium on noorele, kes osaleb või on osalenud praktikal Radisson Blu Hotel Olümpias, kes on vähemalt aasta oma erialal õppinud ja kellel on hea õppeedukus.

Lisainfo

Eesti Energia AS  Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituudi maapõueressursside eriala tudengitele 1500 EUR  kuni 6  Motiveerida noori asuma õppima geotehnoloogiat 

Stipendiumite väljaandmiseks korraldatakse avalik konkurss. Stipendiumi saaja avalikustatakse septembris.

Lisainfo

Eesti Energia AS Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse mäetööde eriala õpilastele  370 EUR  kuni 5  Aidata kaasa Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse mäetööde eriala õpilaste õppimismotivatsioonile Stipendiaatide valik toimub avaliku konkursi alusel, konkurss kuulutatakse Välja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse koduleheküljel ja Eesti Energia AS koduleheküljel vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Stipendiaatide valik toimub iga õppeaasta kevadsemestri alguseks.
Eesti Energia AS koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga  7.-19. aastaste Ida-Virumaa noortele huvitegevuseks, näiteks huvialaga seotud vahendite soetamiseks, olümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõistlustel osalemiseks ning teaduse- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks  9000 EUR Sõltub taotluste arvust ja kvaliteedist, stipendimisumma jaguneb stipendiaatide vahel. Toetada piirkonna noorte huvitegevust, aidata kaasa Ida-Virumaa regiooni ja kohalike noorte mitmekülgsele arengule.

Stipendiumi annab välja Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu loodud Andekate Noorte Energiafond.

Lisainfo 

Estonian Business School Magistriõppe sisseastujatele, kes on noored lapsevanemad  80% õppemaksust  5 Pakkuda kuni 3aastase lapse vanematele võimalust alustada magistriõpinguid EBSis 

Lisainfo

 AS Balbiino Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna edukale toidutehnika ja tootearenduse eriala magistrandile   750 EUR   1  Toetada soovi pühenduda õpitavale erialale ja edaspidi ka ennast rakendada õpitud erialal ning sooritada praktilist tööd AS-s Balbiino. Samuti toetada huvi kirjutada lõputöö AS Balbiino poolt soovitud teemal. Toetada töötajate võimekuse ja motivatsiooni kasvu läbi enesearendamise. Stipendiaat peab olema TTÜ-s immatrikuleeritud ja ei tohi viibida akadeemilisel puhkusel, tema hinnete kaalutud keskmine peab olema vähemalt 3,5, tal peab olema soov teha läbi praktika ASis Balbiino ja huvi kirjutada lõputöö AS Balbiino soovitud teemal, samuti on eelduseks aktiivne eluhoiak, osalemine üliõpilaselu edendamisel ja vähemalt ühe õppejõu soovitus.
 AS Balbiino Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna edukale tootearendus ja tootmistehnika eriala magistrandile  750 EUR  1  Toetada magistrandi soovi pühenduda õpitavale erialale ja edaspidi ka ennast rakendada õpitud erialal ning sooritada praktilist tööd AS-s Balbiino. Samuti toetada huvi kirjutada lõputöö AS Balbiino poolt soovitud teemal. Toetada töötajate võimekuse ja motivatsiooni kasvu läbi enesearendamise. Stipendiaat peab olema TTÜ-s immatrikuleeritud ja ei tohi viibida akadeemilisel puhkusel, tema hinnete kaalutud keskmine peab olema vähemalt 3,5, tal peab olema soov teha läbi praktika Asis Balbiino ja huvi kirjutada lõputöö AS Balbiino soovitud teemal, samuti on eelduseks aktiivne eluhoiak, osalemine üliõpilaselu edendamisel ja vähemalt ühe õppejõu soovitus.
OÜ NG Investeeringud vahetusõpilasele 2000 EUR  2 Toetada Eesti ühiskonna tulevikutegijaid isiksuse positiivse arengus, erinevate teadmiste ja kogemuste omandamises ja silmaringi avardamises. Stipendiumid antakse välja koostöös YFU Eestiga www.yfu.ee
 AS BLRT Grupp Masinaehituse, laevaremondi, laevaehituse, valutööstuse, keevituse, avameretööstuse või tootmise arendamise erialal õppivale noorele.  2000 EUR  1-3  Toetada andekaid noori kõrghariduse omandamisel.  Igal aastal tehakse eraldi otsus, kui palju stipendiume välja makstakse. Avaldusi võetakse vastu kindla kuupäevani oktoobris, otsus langetatakse novembri kuu jooksul. BLRT Fond on SA Eesti Rahvuskultuuri Fond osa. http://www.erkf.ee/allfondid
AS Kitman Thulema Puidu- ja tekstiilitehnoloogia eriala bakalaureuseõppe tudengile. 1300 EUR  1   Lisainfo
AS Kitman Thulema Tootearendus ja tootmistehnika eriala tudengile 1300 EUR  1   Lisainfo
Fujitsu Estonia AS Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna edukale üliõpilasele 1300 EUR  1  

Täiendavalt premeeritakse võimalusega osaleda Fujitsu Euroopa foorumil Münchenis 2017 a. novembris.

Lisainfo

Telia Eesti Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna edukatele bakalaureuseõppe üliõpilastele 1300 EUR  1   Lisainfo
 Telia Eesti Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna edukatele magistriõppe üliõpilastele, kelle eriala on seotud telekommunikatsiooniga 2000 EUR  1   Lisainfo 
AS Chemi-Pharm Tallinna Tehnikaülikooli ühele edukale magistriõppe eriala rakenduskeemia ja biotehnoloogia üliõpilasele 2000 EUR  1   Lisainfo
Astlanda Ehitus OÜ Tallinna Tehnikaülikooli eriala tööstus- ja tsiviilehitus integreeritud õppe üliõpilasele 1300 EUR  1   Lisainfo
Astlanda Ehitus OÜ Tallinna Tehnikaülikooli hooned ja rajatised eriala magistriõppe üliõpilasele 2000 EUR  1   Lisainfo
AS Merko Ehitus Ehitusteaduserialadel doktorikraadi kaitsnud kuni 40-aastasele TTÜ teadlasele/õppejõule 3300 EUR  1 Toetada Tallinna Tehnikaülikooli noort teadlast/õppejõudu, aidates samas kasvatada TTÜ teadlaskonnale akadeemilist järelkasvu. Lisainfo
ABB AS AS Eesti Ettevõtluskõrgkool (EEK) Mainor finantsjuhtimise rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe tudengitele. max 3000 EUR  5 ABB ärivaldkondade ja ABB kui tööandja propageerimine EEK finantsjuhtimise erialade üliõpilaste seas. Edukate üliõpilaste motiveerimine ning ABB-le kvalifitseeritud järelkasvu tagamine..

Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras, mis kuulutatakse välja kuni 2 korda õppeaastas.

Lisainfo

ABB AS Tallinna Tehnikaülikooli insenetiteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika eriala bakalauruse- ja magistriõppe üliõpilastele bakalaureuseõppes 1280 EUR, magistriõppes 1920 EUR  6 TTÜ inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika eriala edukate üliõpilaste motiveerimine.

Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja ajalehes Mente et Manu, Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi Interneti koduleheküljel ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Lisainfo

ABB AS Tallinna Tehnikakõrgkooli rakenduskõrgharidusõppe masinaehituse või elektritehnika eriala üliõpilasele 1280 EUR  1 ABB ärivaldkondade tegevusalade ja ABB kui tööandja propageerimine Tallinna Tehnikakõrgkooli mehaanikateaduskonna üliõpilaste seas ning ABB-le kvalifitseeritud järelkasvu tagamine.

Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja TTK infolehes, infotahvlitel ja TTK koduleheküljel vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega.

Lisainfo

JELD-WEN Eesti AS Kutse- või ametikooli õpilasele 1000 EUR  1 Väärtustada noorte kutseõpet ja tisleriametit Koostöös kooliga valitakse välja sobiv kandidaat, kes ettevõttes läbib vähemalt kaks praktikat. Valimine toimub kevadeti.
Nordic Hotel Forum Hotelli- või toitlustuseriala õpetavate kutseõppeasutuste õpilastele, kes on osalenud praktikal Nordic Hotel Forumis. 300 EUR  1 Tunnustada noori talente, toetada nende haridusteed ja arenemist edasiseks edukaks töötamiseks turismisektoris.

Stipendium antakse välja 2017. aasta novembris.

Lisainfo

 

Teavitus

Kommunikatsioon ja teavitus

Programmi kommunikatsioonitegevuste käivitamiseks toimus 12.-13. märtsil 2009 ettevõtlusorganisatsioonide (EVOd) ajurünnak Sagadis, kus määratleti kommunikatsioonivaldkonna ühised eesmärgid ja võimalikud tegevused. Kommunikatsioonivaldkonna tegevuste ellu viimiseks korraldati konkurss, mille võitis Hill&Knowlton. Tegevuste koordineerimiseks moodustati juhtrühm ettevõtlusorganisatsioonide ja Hill&Knowltoni esindajatest.

Hill&Knowltoni kommunikatsiooniprogramm EVOdele käivitus 2009. aasta mai II poolel ning kestab 2010. aasta oktoobrini. Programm näeb ette tegevusi, mis on suunatud EVOde kommunikatsiooni tugevdamisele. Projekti esimese poolaasta jooksul on korraldatud kommunikatsioonikoolitus, enamikus EVOdes on läbi viidud kommunikatsioonianalüüsi vestlused, millest lähtuvalt on koostatud suunised kommunikatsiooni planeerimiseks. Samuti on käivitatud jooksev kommunikatsioonitugi, mis võimaldab EVOdel saada konsultantide nõu igapäevastes teavitustegevuse küsimustes.

Kommunikatsiooniprogramm näeb ette järgmisi tegevusi: 

1. Kommunikatsioonikoolitus EVOde juhtidele

Juuni 2009

2. Ajurünnakud igas EVOs kommunikatsioonifookuste paikapanemiseks või olemasolevate kommunikatsiooniplaanide ülevaatamiseks

August-november 2009

3. EVOde kommunikatsiooniplaanide koostamise või edasiarenduse nõustamine

August-november 2009

4. EVOde ühiste kommunikatsioonitegevuste ajurünnak ja tegevuskava koostamine

Detsember 2009-jaanuar 2010

5. Helpdeski käivitamine EVOde nõustamiseks kommunikatsioonialastes küsimustes

Oktoober 2009

6. EVOde ja ametnike kontaktide loomise üritus

November 2009

7. Kohtumised EVOdes kommunikatsiooniplaanide täitmise analüüsimiseks

Jaanuar-veebruar 2010

8. Kontaktide loomise üritused ajakirjanikega (3)

Jaanuar-märts 2010

 

 

Arendus

Haldussuutlikkuse arengukavade koostamine

Haldussuutlikkuse arengukavade koostamine baseerub haldussuutlikkuse analüüsile ning õppereiside ja koolituste käigus saadud teadmistele. Programmis osalevatel organisatsioonidel aidatakse koostada oma organisatsiooni haldusvõimekuse tõstmise arengukava, mis baseerub eelnevalt läbiviidud analüüsil ja ajurünnakutel. Haldussuutlikkuse arengukavades on olulisel kohal need arendustegevused, mis aitavad pikemas perspektiivis tõsta organisatsioonide suutlikkust kaasata suuremal määral ettevõtjaid, pakkuda teenuseid ja viia ellu ühistegevusi. Arengukavades pööratakse tähelepanu organisatsioonide finantssuutlikkuse tõstmisele ja kavandatud tegevuste rahastamisskeemidele.

Arengukavade väljatöötamise nõustamiseks ja koordineerimiseks korraldati konkurss, mille võitis kontsortsium BDA Consulting, CyclePlanDrive ja Hill&Knowlton.

Arengukavade koostamise lõpparuanne ja esitlus 21. juunil 2010 Tööandjate Majas. 

 

Ühiste IT lahenduste välja töötamine

Kuna ettevõtlusorganisatsioonide töötajaskonnad on reeglina suhteliselt väikesed, aitavad haldussuutlikkust suure tõenäosusega tõsta IT lahendused, mis võimaldaksid vähendada liikmete ja dokumendihaldusega seotud tehnilise töö hulka. Ühiste IT lahenduste välja töötamise esimeses etapis viidi läbi vajadus- ja teostatavusanalüüs, mida teostas konkursi tulemusel 101 Ärisüsteemid.

IT lahenduse väljatöötamise konkursi võitis AS Fujitsu Services. Koostöös nelja piloot-liiduga arendatakse vabatarkvara pealt välja praktiliselt kõiki ettevõtlusorganisatsioonide funktsioone kattev IT lahendus.

Tarkvara testimine toimub: http://www.test.innolabor.net 

Koolitused

Koolitusprogramm ettevõtlusorganisatsioonide juhtidele

2008. a. toimus konkurss ettevõtlusorganisatsioonide juhtide koolitusprogrammi välja töötamiseks ja rakendamiseks. Konkursi võitis BDA Consulting. Koolitusvajaduse selgitamiseks viidi läbi avaseminar, kus analüüsiti oskuste ja teadmiste taset organisatsioonide funktsioonide lõikes. Lisaks testiti koolitusteemade vajadust ka webi-küsitlusega. Analüüsi tulemuste põhjal pakuti välja koolitusprogramm, mille rakendamist alustati 2009. a. veebruaris.

 

Koolitusmaterjalid vormistatakse õppematerjalideks, mida organisatsioonide uued juhid saaksid kasutada tulevikus iseseisvalt. Koolituse lõpptulemusena moodustub ettevõtlusorganisatsiooni juhi peamiste kompetentside kirjeldus.

Programmi jätkussuutlikkuse tagamiseks töötatakse eraldi välja ettevõtlusorganisatsiooni juhtide mentorite koolitusprogramm, mis keskendub eelkõige juhendamise ja teadmiste edasiandmise oskuste arendamisele. Programmi raames koolitatakse välja vähemalt 10 mentorit.

Septembris 2010 käivitusid koolituse järeltegevused, mis käsitlevad liidu juhtimisega seotud teemasid süvitsi ning tihendavad liitude omavahelist teadmiste jagamist. Vaata koolitusi tabeli lõpus.

Koolitusprogramm ettevõtlusorganisatsioonide juhtidele.
Koolitusteemade ja koolitajate osas täpsustatakse programmi jooksvalt, olenevalt eelmistel kordadel räägitule.  

 25.02.2009

Liikmete kaasamine – koolitaja Kristina Mänd, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS, EMSL nõukogu liige.
Arutati liikmete kaasamise vajaduste ja meetodite üle.
Vaata ettekannet …

 18.03.2009

Liikmete huvide esindamine – koolitaja Meelis Kubits, suhtekorraldusbüroo Corpore.
Räägiti lobitööst, suhtlemisest riigiesindajate ja poliitikutega.
Vaata ettekannet …

 01.04.2009

Teenuste arendamine ja väärtustamine – koolitaja Mati Ruul, MARU Konsultatsioonikeskus
Arutati organisatsioonide teenuste ja nende pakkumise üle. 
Vaata ettekannet …

 22.04.2009

Ettevõtjate ühisseisukohtade kuuldavaks tegemine – koolitaja Aivar Haller, Haller & Haller OÜ
Ühisseisukohtade kujundamine, erahuvid ja ühishuvid, konfliktide lahendamine, läbirääkimised. 
Vaata ettekannet …

 20.05.2009

Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse analüüs ja sidusgruppide ootuste ja vajaduste uuring
Uuringu tulemused ja arutelu
Vaata päevakava …

 16.-17.06.2009

Ettevõtlusorganisatsioonide ja riigi koostöö tugevdamine.
Ettevõtlusorganisatsioonide osalemine õigusloomes – koolitaja Aare Kasemets, Tartu Ülikool
Õigusaktide mõjude analüüs, poliitikakujundamise protsess.
Ühiste arvamuste kujundamine, seisukohtade kaitsmine ja läbirääkimine.
Vaata ettekannet…

 29.09.2009

Organisatsiooni strateegilise arendamise alused – I osa.
Missioon, visioon, eesmärgid, tegevused, ressursid, tugistruktuur. 
Vaata ettekannet…

 21.10.2009

Organisatsiooni strateegilise arendamise alused – II osa.
Strateegiline juhtimine. 
Vaata ettekannet…

13.11.2009

Välissuhtlus
Eesti Tööandjate Keskliidu esindatus Euroopa Liidu tasandi organisatsioonides ja Euroopa Komisjoni poolt moodustatud töörühmades/komiteedes.  Mida tehakse? Milleks esindatust vaja? Milliseid vahendid saavad liidud enda esindamiseks kasutada – Liitude välissuhtluse eesmärgid, (koostöö)tegevused jne.
Vaata ettekannet …
Sektori maine kujundamine.
Maine komponendid, eesmärgid, sihtgrupid, kanalid, vahendid. Arvamusliidriks kujunemine, eestkõneleja roll.
Vaata ettekannet …

 18.11.2009

Organisatsiooni majandamine
Finantsjuhtimise alused. Ettevõtlusorganisatsiooni tuluallikad.
Vaata ettekannet …
Personal ja meeskonna töö
Vaata ettekannet …

 03.12.2009

Organisatsiooni tehniliste töötajate koolitus
IT lahendused abiks töökorraldusel – Fujitsu Siemens esindajad
Vaata ettekannet …
Liikmete teenindus, asjaajamine, teenindusstandardid
Vaata ettekannet …

 09.12.2009

Koolitusprogrammi lõpuüritus. Ülevaade toimunud koolitustest, osalejate hinnang ja tagasiside, järgnevad tegevused.

  
  MENTORKOOLITUSED JA JÄRELTEGEVUSED
 03.09.2010

Mentorlus ja juhendamine
Aivar Hallar ja Asko Talu 
Vaata ettekannet …

 30.09.2010

Liidu tegevus liikmete konkurentsivõime tõstmisel
Rõiva- ja Tekstiililiit, Meelis Virkebau
Vaata ettekannet …

 14.09.2010

Liidu roll sektori tööjõu kujundamisel
Elektritööstuse Liit, Kaie Saar
Vaata ettekannet …

 OktPiirkondlike ettevõtjate ühenduste juhtimine
EVEA 
 18-19.11.2010Müügitehnikad ettevõtlusorganisatsioonide teenistuses
Müügiliit
Vaata materjale …

Õppereisid

Eesti ettevõtlusorganisatsioonide võimekuse tõstmise programmi raames korraldatakse kaks õppereisi. Õppereiside eesmärgiks on õppida teiste riikide kogemustest ettevõtlusorganisatsioonide haldusvõimekuse arendamisel, liikmete kaasamisel ja kommunikatsioonisüsteemide ülesehitamisel. Õppereisi programmi raames külastatakse vastavas riigis tegutsevaid erinevaid ettevõtlusorganisatsioone, tutvutakse nende ülesehitusega, teenustega jms.

ÕPPEREIS 1 

Esimene õppereis toimus 11. – 14. novembril 2008 Suurbritanniasse.

Tööandjate Keskliidu elektroonilise uudiskirja VABRIK Londoni õppereisi erinumber>> 
Londoni õppereisi kutse ja programm.

 


ÕPPEREIS 2 

Teine õppereis toimus Hispaaniasse18 – 22 jaanuaril 2010.

Tööandjate Keskliidu elektroonilise uudiskirja VABRIK Hispaania õppereisi erinumber>>

Partnerid

Ettevõtlusorganisatsioonide võimekuse tõstmise programmis osalevad järgmised organisatsioonid: 

1. Autoettevõtete Liit
2. Eesti Ehitusettevõtjate Liit
3. Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
4. Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit
5. Eesti Elektritööstuse Liit 
6. Eesti Haiglate Liit
7. Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
8. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
9. Eesti Kaupmeeste Liit
10. Eesti Keemiatööstuse Liit
11. Eesti Kindlustusseltside Liit
12. Eesti Metsatööstuse Liit
13. Eesti Projektbüroode Liit
14. Eesti Põlllumeeste Keskliit
15. Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit
16. Eesti Sadamate Liit
17. Eesti Toiduainetööstuse Liit
18. Eesti Trükitööstuse Liit
19. Eesti Turvaettevõtete Liit
20. Eesti Tööandjate Keskliit
21. Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooon

Osaliselt osalevad programmis:
Eesti Hotellide- ja Restoranide Liit
Eesti Masinatööstuse Liit
Eesti Pangaliit
Eesti Turismifirmade Liit

Kalender

 

 


Aeg

1. Rahvusvaheline parimate praktikate uuring ja õppereisid

 


1.1 Rahvusvaheline parimate praktikate uuring

apr-nov 2009

1.2 Õppereis (1)

nov 2008

1.3 Õppereis (2)

jaan 2010

1.4 Uuringu ja õppereiside põhjal õppematerjali koostamine

sügis 2009, talv 2010

 


 


2. Haldussuutlikkuse analüüs

 


2.1 Sidusgruppide ootuste ja vajaduste uuring

sept 2008-juuni 2009

2.2 Haldussuutlikkuse analüüs organisatsioonide tasandil

sept 2008-juuni 2009

2.3 Haldussuutlikkuse võrdlev koondanalüüs

jaan-juuni 2009

 


 


3. Haldussuutlikkuse arengukavade koostamine

 


3.1 Haldussuutlikkuse arengukavade koostamine (organisatsiooni tasandil)

2009

3.2 Ühiste IT lahenduste väljatöötamine ja arendamine

2009, 2010

3.3 Haldsussuutlikkuse tõstmise programmi tulemuste mõõtmine, sh indikaatorite välja töötamine programmi algusfaasis

2008, 2010

 


 


4. Koolitusprogramm organisatsiooni juhtidele

 


4.1 Koolitusprogrammi välja töötamine

sept-nov 2008

4.2 Koolitusprogrammi rakendamine

nov 2008-dets 2009

4.3 Mentorite koolitusprogrammi välja töötamine ja rakendamine

2010 I pool

4.4 Koolituse järeltegevused (tulemuste mõõtmine, teadmiste integreerimine)

2010

 


 


5. Kommunikatsioon ja teavitus

 


5.1 Kommunikatsiooni strateegia välja töötamine ja pidev teavitamine

sügis 2008, pidev

5.2 Teavitusürituste korraldamine

2008, 2009, 2010

5.3 Kaasamiskampaania korraldamine

2008, 2009, 2010

 


 


6. Programmi juhtimine

 


6.1 Programmi juhtimine

Pidev

6.2 Programmi administreerimine

Pidev

6.3 Programmi üldkulud (kontoritarbed programmile)

Pidev

Uuringud

Rahvusvaheline parimate praktikate uuring


Programmi käigus viiakse läbi rahvusvaheline parimate praktikate uuring, mille käigus analüüsitakse ettevõtjate organiseerumist teistes riikides. Uuringu esimeses etapis töötatakse läbi samal teemal rahvusvahelisel tasandil tehtud uuringud ja kavandatakse juhtumite kirjelduse kriteeriumid. Uuringu käigus vaadatakse, millised ettevõtjate organisatsioonid teistes riikides tegutsevad, millised on nende funktsioonid ja staatus ühiskonnas, kirjeldatakse liikmelisuse suhteid ja teenuseid liikmetele, samuti rahastamise skeeme. Juhtumite analüüsimisel kirjeldatakse ka vastava riigi taustsüsteemi – ajaloolist tausta, organiseerumist mõjutada võivat seadusandlust ning ametiühingute tegevust. Uuringu tulemused vormistatakse raportina, mis saab olema kättesaadav programmi Interneti leheküljel. Uuringu tulemusi tutvustatakse programmi kasusaajatele ka seminaridel ja infopäevadel koolitus-programmi ja teavitustegevuste raames.

Uuringu läbiviija leidmiseks korraldati konkurss, mille võitis CyclePlanDrive. Uuringut alustatakse 2009. a. aprillis ja raport valmib novembris 2009.

Sidusgruppide ootuste ja vajaduste uuring ning haldussuutlikkuse analüüs

2008. a. sügisel käivitus ettevõtlusorganisatsioonide sidusgruppide ootuste ja vajaduste uuring ning haldussuutlikkuse analüüs. Uuringu läbiviija leidmiseks korraldati konkurss, mille võitis konsortsium koosseisus CyclePlan, Hill & Knowlton ja Poliitikauuringute Keskus PRAXIS

Uuringu tegevuste koordineerimiseks moodustati juhtrühm, kuhu kuuluvad ettevõtlusorganisatsioonide esindajad ja uurijate konsortsiumi esindajad.

Uuringu käigus viidi läbi süvaintervjuud ettevõtlusorganisatsioonidesse kuuluvate ettevõtjatega ja mitte-kuuluvate ettevõtjatega ning riigiametnikega. Intervjuude analüüsi tulemuste põhjal koostati liikmete ja mitte-liikmete ankeetküsitlus, mis viidi läbi telefoniintervjuudena. Intervjuude ja küsitluse käigus uuriti, kuivõrd on liikmed rahul organisatsioonide tegevusega, millsed on ootused organisatsioonidele ning milliseid rolle tajutakse kesk- ja harutasandi organisatsioonidel.  Samuti vaadati, millised on organiseerumise peamised motivaatorid ja miks osad ettevõtted ei kuulu liitudesse. Paralleelselt viidi läbi süvaintervjuud organisatsioonide juhtidega, konteksti ja dokumentide analüüs.

Kogutud andmete põhjal viidi läbi analüüs organisatsioonide tasemel ning seejärel organisatsioonide võrdlev analüüs peamiste haldussuutlikkuse komponentide lõikes, et selgitada välja parimad praktikad ja suurimad takistused võimekuse kasvul.  

Uuringu esialgseid tulemusi esitleti uuringute juhtrühma koosolekul 17. veebruaril 2009. Koondanalüüs valmis 2009. a. aprilli lõpuks.

Uuringu tulemusi tutvustati Tööandjate Majas 10. septembril 2009. Vt ka esitlusfaili siit >>

Uuringu lõppraport saadaval Tööandjate Keskliidust. 

Tulemused

Programmi esimeses faasis töötati välja konkreetsed väljund-, tulemus- ja mõjuindikaatorid ning nende mõõtmise meetodid ja allikad, fikseeriti nende algtase ning määrati sihttase. Eraldi töötati välja ettevõtlusorganisatsiooni haldussuutlikkuse indeks, mille alusel on võimalik ka organisatsioonide haldussuutlikkust omavahel võrrelda.

Vaata indikaatoreid …

 

 

Eesti ettevõtlusorganisatsioonide võimekuse tõstmise programm

2008. a augustis käivitus Tööandjate Keskliidu eestvedamisel Eesti ettevõtlusorganisatsioonide võimekuse tõstmise programm, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist läbi Riigikantselei.

Programmi raames on kavas mitmeid ettevõtjate ühendusi tugevaid tegevusi, nagu liikmete ootuste ja rahulolu küsitlused, koolitused, õppereisid, ühised teavitus- ning arendustegevused.

Programmi juhtkomiteesse kuuluvad lisaks Tööandjate Keskliidule ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, EVEA ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.

Kogu programmiga on liitunud septembri alguse seisuga 21 organisatsiooni, lisaks olid mitmed ühendused avaldanud soovi olla kursis programmi tegevustega ja võimalusel osaleda osades tegevustes.

Programmi eelarve on ligi 9 miljonit ja see kestab 2010. a. lõpuni.

Lisainfo programmi kohta: Liisi Peets, 699 9302

Eesmärgid

Üldeesmärk

Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda ja seeläbi suurendada nende elluviimise efektiivsust.

Alaeesmärgid

Ettevõtlusorganisatsioonide ja riigi koostöö tugevdamine läbi sotsiaalpartnerite teadmiste ja oskuste tõstmise poliitika kujundamise protsessist, sh eelnõude mõjude analüüsimine, läbirääkimisoskused, riigi toimimine jms.

Ettevõtlusorganisatsioonide võimekuse tõstmine läbi haldussuutlikkuse analüüsi, strateegilise planeerimise ja juhtimisalaste teadmiste tõstmise ning parimate praktikate vahetamise.

Ettevõtjate suurem kaasatus läbi ettevõtlusorganisatsioonide värbamisalaste teadmiste ja oskuste tõstmise, koostöö edendamise ja pakutavate teenuste arendamise.

Ettevõtjate ühisseisukohtade kuuldavaks tegemine läbi organisatsioonide kommunikatsioonialaste teadmiste ja oskuste tõstmise ning koostöövõrgustike arendamise.