Vabrik nr 11

Eesti Tööandjate Keskliidu sõnumitooja „VABRIK“ Nr.11 - 21. mai 2008

Belgia kuninga riigivisiidi raames toimub Tallinnas Belgia-Eesti ärifoorum


Juunis saabuvad riigivisiidile Tema Majesteet Albert II Belglaste Kuningas ning kuninganna Paola, keda saadavad Belgia teadlaste ja äridelegatsioonid. Eesti Tööandjate Keskliit ja Belgia Ettevõtete Liit korraldavad 11. juunil visiidi raames Belgia-Eesti ärifoorumi. Kuninga visiit kestab kolm päeva, 10.-12. juunini.  Kuningas Albert II ja kuninganna PaolaTema Majesteet Albert II Belglaste Kuningas ja kuninganna Paola

10. juunil, leiab Teaduste Akadeemias aset teadlaste ja äridelegatsioonide ühine avasessioon: „Roheline tehnoloogia ja ökoefektiivsus”. Teadlased ja ettevõtjad arutavad avasessioonil viimasel ajal üha rohkem kõneainet pakkuvatest rohelistest tehnoloogiatest ning tutvustavad Belgia ja Eesti kogemust. Juttu tuleb ka energeetikast ja tuumaenergiast.

11. juunil korraldavad Eesti Tööandjate Keskliit ja Belgia Ettevõtete Liit kuninga visiidi auks Belgia-Eesti Ärifoorumi. Foorumi eesmärgiks on tutvustada ärikogemusi ja koostöövõimalusi Eesti Vabariigi ja Belgia Kuningriigi vahel. Tallinna Ülikooli ruumides toimuvat ärifoorumit ja sellele järgnevat pidulikku vastuvõttu austavad oma kohalolekuga ka Tema Majesteet Albert II Belglaste Kuningas ning Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.

Kahe riigi ärisidemed on tasapisi, aga jõudsalt edenemas. Esimesed Eesti ja Belgia majanduskonsultatsioonid toimusid 2000. a., pea igal aastal on vahetatud äridelegatsioone. Käibe järgi oli Belgia 2007. aastal Eestile 15. kaubanduspartner (1,6% kogu väliskaubanduskäibest). Belgia otseinvesteeringud Eestisse moodustasid 2007.a. lõpu seisuga kokku 523,6 mln EEK.

Läänemere riikide tööandjate ühisavaldus

Muudatused välismaalaste seaduses lihtsustavad välistööjõu kasutamist

Välistööjõu kasutamise mured ja rõõmud

20.05.2008 Tootjahinnaindeksid aprillis tõusid 

19.05.2008 IMF: Eesti majanduskasvu aeglustumine on vajalik

 16.05.2008 Riik toetab ettevõtete arengut 1,4 miljardi krooniga

16.05.2008 Palk kasvas tööviljakusest kiiremini
 
BUSINESSEUROPE

Kuninga ja kuninganna saatjaskonnas on ka Eesti firma NOW! Innovationsi tarkvara vahendava Mobile-For juht. NOW! Innovations on teinud mobiilse parkimise lahenduse kuuele Belgia linnale, teiste hulgas Antwerpenile. Iga nädal pargib Belgias Eesti m-lahendust kasutades üle 23 000 inimese. Lisaks parkimislahendusele pakub Mobile-For Belgia turul ka teisi NOW! Innovationsi poolt loodud mobiilseid makselahendusi.

„Me oleme harjunud nägema Brüsselis Euroopa Liitu, aga peaksime rohkem tähele panema Belgiat, kes on meie väga hea partner,” kommenteeris aprillis moodustatud Eesti-Belgia parlamendirühma juht Andres Herkel.


Läänemere riikide tööandjate ühisavaldus

12. mail 2008 toimus Riias Läänemere regiooni tööandjate organisatsioonide kohtumine, kus võeti vastu ühisavaldus tööandjate organisatsioonide rollist majandusarengus ja globaalses konkurentsis Läänemere piirkonnas.

Kohtumisest võtsid osa Rootsi, Soome, Läti, Leedu, Poola, Taani ja Islandi tööandjate keskorganisatsioonide esindajad. Eesti Tööandjate Keskliidu poolt võttis kohtumisest osa juhataja Tarmo Kriis. 

Ürituse eesmärgiks oli kujundada ühised seisukohad ja soovitused poliitikakujndajatele EL Läänemere piirkonna strateegia osas ning teha ettepanekud koostööorganite paremaks toimimiseks. Ühisavaldus esitatakse Läänemere riikide tippkohtumisele, mis toimub 3.-4 juunil 2008 Riias.

Kohtumisel osalenud tööandjate organisatsioonide esindajad tunnustasid olemasolevate piirkondlike koostööorganite tööd, kuid märkisid, et nende struktuurid on keerulised ja vajavad sünergia saavutamiseks ja praktiliste lahenduste leidmiseks reformimist.

Tööandjate organisatsioonid on seisukohal, et peamine väljakutse regiooni ettevõtjate jaoks on ressursside (inimressursid, kapital jt) otstarbekam kasutamine. Oluline on arendada kommunikatsiooni- ja transpordi võrgustikke ning teisi infrastruktuure, harmoniseerida seadusandlus, suurendada panustamist innovatsioonile, teha tihedamat koostööd energiaturul ning edendada inimeste ja organisatsioonidevahelist suhtlemist, on öeldud ühisavalduses.

Tööandjate esindajad peavad oluliseks oma organisatsioonide tihedamat kaasamist majandus- ja sotsiaalpoliitika kujundamisesse, samuti piirkonda mõjutavate poliitikate otsustusprotsessi.

Kriisi sõnul on ühisavalduse vastuvõtmine esimene samm tõsisema koostöö suunas Läänemere riikide tööandjate organisatsioonide vahel. “Hea meel on tõdeda, et Balti riikide tööandjate organisatsioonid lähenevad järjest enam Põhjamaade organisatsioonidele,” ütles Kriis.

“Globaalse konkurentsitingimustes, saab naabruspiirkondade vaheline koostöö järjest olulisemaks ja tööandjate liitude roll ettevõtjatele soodsa piirkondliku keskkonna kujundamisel on kindlasti suur,” lisas ta.


Välismaalaste seaduse muudatused lihtsustavad välistööjõu kasutamist

Välismaalaste seadusesse sisseviidavad muudatused lihtsustavad välismaalaste töötamisega seotud menetlus-protseduure ning täpsustavad kehtivat regulatsiooni.

Suureneb sisserände piirarv 0,05 protsendilt Eesti alalisest elanikkonnast 0,1 protsendile ja tunnistatakse kehtetuks säte, mis lubas riiklikest huvidest lähtuvalt erandi tegemist.

Tähtajaline elamisluba töötamiseks (jõustub 14.06.2008 )

Lüheneb periood, mille jooksul peab tööandja otsima avaliku konkursi korras ja riiklikku töövahendusteenust kasutades kvalifikatsiooni- ja kutseoskusnõuetele vastavat Eesti kodanikku või Eestis elamisloa alusel elavat välismaalast vabale töökohale. Tööturuamet annab loa töökoha täitmiseks välismaalasega kolme nädala jooksul.

Tööandjale lisandub kohustus maksta välismaalasele tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti keskmise palga ja koefitsiendi 1,24 korrutisega. Tasu suurus peab vastama tähtajalise elamisloa taotluse menetlusse võtmise hetkel Statistikaameti poolt viimati avaldatud andmetele ning seda korrigeeritakse tähtajalise elamisloa pikendamisel või uue esmase tähtajalise elamisloa taotlemisel. Maksu- ja Tolliamet esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniameti (KMA) päringu alusel andmed välismaalasele makstud tasu kohta.

Tööturuameti kinnituseta ning palgakriteeriumi täitmiseta võib KMA anda tähtajalise elamisloa töötamiseks välismaalasele:
 1. kes on vaimulik, nunn või munk usulise ühenduse kutsel kooskõlastatult Siseministeeriumiga;
 2. kes on Välisministeeriumi poolt akrediteeritud ajakirjanik;
 3. kellel on välislepingust tulenev õigus töötada Eestis tööloata;
 4. töötamiseks etendusasutuses loomingulise töötajana etendusasutuse seaduse tähenduses;
 5. töötamiseks õpetaja või õppejõuna Eestis õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavas õppeasutuses;
 6. teaduslikuks tegevuseks, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus või kogemus;
 7. erialaseks tegevuseks sportlase, treeneri, spordikohtuniku või sporditöötajana vastava spordialaliidu kutsel;
 8. juriidilise isiku juhtorgani liikmena juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmiseks;
 9. kes on lähetatud töötaja Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse tähenduses;
 10. töötamiseks eksperdi, nõustaja või konsultandina, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus;
 11. kellel on Euroopa Liidu liikmesriigi pikaajalise elaniku elamisluba.
Ülaltoodud tingimustele mittevastavad välismaalased vajavad töötamiseks tähtajalise elamisloa taotlemisel Tööturuameti kinnitust ning tööandja peab neile maksma eeltoodud kriteeriumitele vastavat töötasu (nt hooajatööliste töölevõtmisel).

Lühiajalise töötamise registreerimine (jõustub 14.05.2008)

1) Tööandja saab õiguse taotleda välismaalase lühiajalise töötamise registreerimist. Muudatuste kohaselt ei pea välismaalane isiklikult pöörduma KMA-sse. Seda teeb tööandja, kes esitab KMA-le lühiajalise töötamise registreerimise taotluse ja vajadusel viisakutse. Kehtestatakse ka uus taotlusankeedi vorm.

2) Seadmete paigaldajate või oskustööliste lühiajalisel Eestisse tööle lubamisel ei ole enam tarvis Vabariigi Valitsuse liikme toetuskirja ja vastavat siseministri otsust.

Seadmete paigaldajate ja oskustööliste lühiajalise töötamise registreerimine toimub üldises korras võrdsetel alustel teiste ametikohtade esindajatega ning toetuskirja asendab palgakriteeriumi täitmise nõue. Oskustööliste ja seadmete paigaldajate lühiajalise töötamise registreerimise menetlusprotsessi aeg lüheneb 10 tööpäevale, millele lisandub viisa taotlemisele kuluv aeg.
Marit Raist-Kodakondsus- ja Migratsiooniamet
Marit Raist – Kodakondsus- ja Migratsiooniametist tutvustamas välismaalaste tööle vormistamise korda

Vastava muudatuse eesmärk on võrdsustada lühiajalise töötamise registreerimise taotlustingimused.
Varem tuli seadmete paigaldaja või oskustöölise lühiajalise töötamise registreerimiseks pöörduda taotlusega Vabariigi Valitsuse liikme poole, kes hindas välismaalase tööle lubamist lähtuvalt riiklikust huvist ning esitas toetuskirja siseministrile. Siseministri käskkirja alusel registreeris KMA välismaalase Eestis töötamise.

3)Välismaalasele tuleb maksta sektori aasta keskmisele vastavat bruto kuupalka ning tasu ei tohi olla väiksem kui Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti aasta keskmise palga ja koefitsiendi 1,24 korrutis. Samuti täpsustatakse, kellele ei laiene punktis nimetatud sektori keskmise palga nõue.

Erandina ei kehti sektori keskmise palga nõue vaid selliste isikute tööle võtmisel, kelle panus Eesti kultuuri ja/või hariduse arengusse on määrava tähtsusega ning juhul kui palgakriteeriumi kehtestamine pärsib nende lühiajalist töötamist Eestis.

4) Kehtestatakse riigilõivu tasumise kohustus lühiajalise töötamise registreerimisel.
Lühiajalise töötamise registreerimise taotluse läbi vaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 750 krooni.


Välistööjõu kaasamise mured ja rõõmud

14. mail Tööandjate Keskliidu, Tööturuameti ja EURES koostöös toimud Välistööjõu kaasamise seminari kokkuvõtte tegi Kristi-Jette Remi

Tööhõive seminaridele panime punkti välistööjõu teemaga. Tööturuameti peadirektor Tiina Ormisson andis ülevaate tööturuolukord Eestis ja tutvustas tööandjatele tööturuteenuseid. Eesti tööturul on 655 300 töötajat, 32000 on töötud ja 359000 mitteaktiivsed (sh. Pensionärid, õppimas, pereliikmete eest hoolitsejad, haiged, puudega, heitunud).

Töötuse määr oli 2007.a lõpus 4,7% (tööjõust hõivamata). Registreeritud töötuse % aga vaid 1,6. Öeldakse, et kui töötus on 4% või alla selle, eksisteerib tegelikult juba tööjõupuudus.
Pilt

Lisaks kõigele on toimunud ja toimumas demograafilised protsessid, mis näitavad selgelt, et 90ndate lõpu sündide madalseisu 2000ndate algusest taas tõusma hakanud sündivus kompenseerida ei suuda. Eurostati prognoosid 2051. aastaks näitavad, et Eesti rahvaarv kahaneb 1,1 miljonile ning populaarsete sihtriikidega nagu Suurbritannia, Iirimaa ja Holland migratsiooni esiliigas me ei võistle.
Üks võimalikest lahendustest tööjõu puuduse leevendamiseks on tööjõu otsimine ja kaasamine väljastpoolt Eesti riigi ja Euroopa Liidu piire. Lisaks ”kuulsatele” Ukraina keevitajatele BLRT Grupis, käivad näiteks Valga Lihatööstuses ja Valga Mööblivabrikus tööl lätlased ja arvato services Estonia kõnekeskuses töötavad hiinlased. Eesti tööandja võiks potentsiaalseid töötajaid värvata nt Slovakkiast, Poolast ja Bulgaariast.

2008. a alguses Tööturuameti/EURESe tellimusel AS Turu-uuringute poolt läbi viidud uuringu “Välistööjõu vajadus Eesti ettevõtetes” tulemused näitasid, et välistööjõudu on seni kasutanud vaid vähesed ettevõtted, nt 12% Tallinnas, Põhja- ja Kirde-Eestis 3%, keskmisest paremini on informeeritud töötleva tööstuse ja transpordisektori ettevõtted. Ligi 70-80% küsitletutest ei ole huvitatud ei välistööjõust ega välistööjõu värbamisega seotud infost.

EURESe võrgustik ja portaal aitavad Euroopast töötajaid leida

Pilt

Tööturuameti EURES juhtivspetsialist Marta Traks tutvustas EURES teenused tööandjatele ning demonstreeris CVde otsingut Euroopa EURES portaalis. EL tööjõu sissetoomisega seotud ja kolmandatest riikidest pärit töötajate töö- ja elamislubadega seonduvad protseduure selgitati nii praktiku kui ametnike vaatenurgast. Tööandjal tuleb koostööd teha nii Tööturuameti kohaliku osakonna ja Kodakondsus ja Migratsiooniametiga.

Välistööjõu värbamine, eriti kolmandatest riikidest, on pikaajaline protseduur, mis seotud järjekindla asjaajamise, mitmete dokumentide ja riskidega. Praktilist nõu jagas ja välismaalt töötajate värbamise köögipoolt selgitas arvato services Estonia OÜ personalijuht Pille Room. Lisaks täpsust nõudvale ja vahel tüütule paberimajandusele on välistööjõu kaasamisel ka toredam pool. Näiteks on juba Eestis töötavad välismaalased abivalmis samast riigist uute välistöötajate värbamisel ning head konsultandid oma koduriigi ärikultuuri alal Pilt


Aadress Kiriku 6, 10130 Tallinn • Telefon +372 699 9301 • Faks +372 699 9310 • E-post tooandjad@tooandjad.ee