Tule liikmeks

Liitu Eesti Tööandjate Keskliiduga ja löö ise tegudes kaasa parema ettevõtluskeskkonna kujundamisel!

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeid ühendab usk, et vaba ja eduka ühiskonna olulisim eeldus on toimiv ja vaba majandus. Me usume, et ühiskonna heaolu alustaladeks on töötav inimene, konkurentsivõimeline ettevõtlus ja tõhusad töösuhted.

Esindame juba 1917. aastast tööandjate huve suhetes seadusandliku võimu, täitevvõimu ja ametiühingutega. Meid eristab teistest ettevõtlusorganisatsioonidest keskendumine suurele pildile Eesti ettevõtluskeskkonna arengus, tööturu osaliste suhetele, tööjõu kvaliteedile. Oleme ainus riiklikult tunnustatud sotsiaalpartner.

Lisaks jooksvale lobitööle avaldame oma visiooni ja konkreetsed ettepanekud iga nelja aasta järel Tööandjate manifestis, mis on erakondade valimisprogrammide jaoks oluliseks sisendiks – enam kui pooled meie soovitustest on jõudnud valitsusleppeisse.

Oled oodatud Tööandjate Keskliidu liikmeks, kui soovid:

  • osaleda Eesti mõjukaima esindusorganisatsiooni seisukohtade kujundamises;
  • olla varakult kursis poliitikas toimuvate protsessidega nii Eestis kui ka Euroopas;
  • kuuluda enam kui 1500 ettevõtjat koondavasse auväärsesse klubisse ja osaleda meie liikmete üritustel;
  • toetada oma liikmelisusega Eesti tööandjate huvide esindamist ja anda oma panuse Eesti elu edendamisse.

 

Tule, seisame koos erksa Eesti eest!
Toomas Tamsar
Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja
tel 699 9301, 5045501
e- post toomas.tamsar@employers.ee

toomastamsar

 

MEIE STRATEEGIA  KUIDAS MÕJUTAME OTSUSEID


Avaldust saab esitada nii digiallkirjastatuna kui paberkandjal.
Lae avaldus SIIT.

 

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeks võivad olla kõik juriidilise isikuna tegutsevad tööandjad ja tööandjate liidud.

Liikmemaksu määraks tööandjate liitudele ja tööandjaid esindavatele isikutele on 0,025% tema liikmete tööjõukulude summast. Juriidilise isikuna tegutseva tööandja liikmemaks on 0,1 % tööjõukuludest. Liikmemaksu alammääraks on 639 eurot ja ülemmääraks 7030 eurot.

Liikmemaksu arvutamise aluseks on liikme tööjõukulud: palgakulude ja nendelt arvestatavate sotsiaalmaksude ning muude raamatupidamise seaduse lisa 2 (kasumiaruande skeem nr 1) alusel tööjõukuludena käsitletavate maksete summa. Tööjõukuludeks tööandjate liitudele ja tööandjaid esindavatele isikutele on käesoleva reglemendi tähenduses nende liikmete tööjõukulude summa.

Liikmemaksu suurus kehtestatakse Liidu majandusaastaks. Liikmemaksu tasumine toimub neljas võrdses osas iga kvartali esimeseks kuupäevaks vastavalt Liidu poolt esitatud arvele.

Täpsemalt loe siit: Eesti Tööandjate Keskliidu liikmemaksu reglement


Erialaliidud
Ettevõtted
Tristafan OÜ

MIKS OLLA TÖÖANDJATE KESKLIIDU LIIGE?

Sirje Potisepp, Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja:
„Eesti Tööandjate Keskliit on riigiga suhtlemisel mõjukas lobiorganisatsioon. Pean keskliitu kuulumist auasjaks, et toetada Eesti ettevõtluskeskkonna normaalsust ja vältida ametnike ülemvõimu. Koos oleme mõjuvõimsamad.”

Tarmo Rannak, Ruukki Products AS tehase juht:
„Jagan Eesti Tööandjate Keskliidu seisukohta, et meie majanduse ja seega ka kogu Eesti heaolu sõltub ettevõtjate käekäigust. Tööandjate keskliit esindab iga väikest ja suurt ettevõtjat valitsuse tasandil ja hoolitseb selle eest, et ettevõtjate hääl kõlaks, et sellega arvestataks. Keskliitu kuuludes annan oma panuse Eesti elu edendamiseks.”

Andrus Ossip, AS Eesti Liinirongid juhatuse esimees
„Tööandjate Keskliitu kuulumine annab tööandjatele võimaluse ühiselt kujundada Eesti ettevõtluskeskkonda edumeelsemaks ning edukamaks. Keskliidu puhul on erakordselt tähtis tema haare, mõjukus. Liidu hääl, kui ta räägib liidu liikmete nimel, on veenvam ja saadab rohkem korda kui mõne üksiku liikme oma. Me saame liitu kuuludes jagada oma muresid ja rõõme teiste liikmetega ning pelgas mõttevahetuses on sünergia kujundlikult öeldes helgemaks homseks.”

Jaanus Aal, Enics Elva
„Tootmine on ainuke reaalset väärtust loov tegevus. Lisaks pakutavale tööle investeeris Enics Eesti aastal 2014 inimestesse ca 16 000 h koolitust. Usume, et me oskame partneritena liidule nõu ja jõuga Eesti edu edendamisel abiks olla.”

Povilas Kytra, CV Keskus OÜ juhatuse liige
„Olles vahetuks lüliks tööandjate ning töövõtjate vahel, avaneb meil igapäevaselt võimalus näha trende kodumaisel tööturul. Teame, et inimesteta on Eesti edulugu võimatu ning koostöö Tööandjate Keskliiduga loob meile unikaalse võimaluse anda oma panus Eesti tööturu arengut suunavates diskussioonides.”

Sven Pertens, Lemminkäinen Eesti AS juhatuse esimees
Ettevõtjad loovad oma tegevusega uusi väärtusi, mis on eluliselt vajalikud Eesti riigi püsimiseks ning arenguks. Tööandjate keskliidu roll on praktilise kogemuse ja majandusliku mõtlemise viimine poliitilise tasandi otsustajateni. Liidu liikmena on meil võimalik meie kõigi käekäiku mõjutavates protsessides osaleda ja kaasa rääkida.”

Tarmo Kattago, Eesti Karusnahaliidu juht
„Kohalikud köösnerid ja nahaparkalid on ühistegevuse kaudu oma huvisid kaitsnud juba aastast 1397, mil kinnitati Tallinna köösnerite tsunfti põhikiri. Tänapäevase Eesti Karusnahaliidu liikmesettevõtted jätkavad selle ala sajanditepikkuseid traditsioone, valdkonna huvide paremaks esindamiseks oleme liitunud Eesti Tööandjate Keskliiduga.”

Enno Lend, Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor
Teadmismahukas majandus pole üheski ühiskonnas tekkinud iseeneslikult. Kesk- ja kõrgtehnoloogia ettevõtete arengut soodustav keskkond on nüüdisajal kompleksne, seda toetav haridussüsteem on vaid üks edutegur. Kui meie haridussüsteem ei suuda mõjutada ettevõtete tehnoloogilist nihet otseselt, siis peaks ta olema võimeline adekvaatsemalt kohanduma töömaailma vajadustele.”

Ene Olle, Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE tegevjuht
„Eesti elu edendamine on võimalik vaid erinevate osapoolte koostöös. Ettevõtete konkurentsivõime kasvu aitab kindlustada tark ja jätkusuutlik inimeste juhtimine. Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE ja Tööandjate Keskliidu koostöö on selles vaates elementaarne ja usun, et meie partnerlus annab lisaväärtust nii riigi kui ka ettevõtete tasandil.”

Kaupo Kuusik, Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevdirektor
„Kuulume Eesti Tööandjate Keskliitu seetõttu, et peame oluliseks õiglase ja hea ärikeskkonna tagamist, mille eest keskliit jõuliselt seisab. Samuti väärtustame ettevõtjate osalemist sotsiaalses dialoogis. Vähem tähtis pole ka võimalus koostööks ja sünergiaks teiste erialaliitudega, milleks keskliit samuti head tingimused loob.”

Renita Käsper, CV Keskuse värbamisosakonna juht
„Olles vahetuks lüliks tööandjate ning töövõtjate vahel avaneb meil igapäevaselt võimalus näha trende kodumaisel tööturul. Teame, et inimesteta on Eesti edulugu võimatu ning koostöö Eesti Tööandjate Keskliiduga loob meile unikaalse võimaluse anda oma panus Eesti tööturu arengut suunavates diskussioonides.”

Aigar Kallas, Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees
„Tänases Eestis on endiselt kõige kõvemaks valuutaks töö. RMK-l on möödunud kümnendi lõpu madalseisusu järel õnnestunud juurde luua ca 3000 uut töökohta. Tänaseks töötab riigimetsas lisaks meie oma veidi enam kui 700-le töötajale veel ligikaudu 5000 inimest partnerettevõtete koosseisus. Tööandjate Keskliidu liikmete poolt tööandjatena võetud vastutust ja sellega kaasnevat kogemust võib usaldada! ”

Aigar Hain, Olympic Casino Eesti AS tegevjuht
„Kui on olemas toimiv ja mõjukas ühendus, mis tööandja huvide eest seisab, siis on meie jaoks igati loomulik seal osaleda ja ka oma panus anda. Ükski ettevõte ei suuda üksi olla kursis kõigi oluliste plaanitavate muudatustega ja nende juures kaasa rääkida. Eesti Tööandjate Keskliit täidab seda rolli edukalt.”

Arno Allmann, Estonian Business Schooli rektor
„EBS on järjekindlalt tegutsenud selle nimel, et Eestis saadav haridus arvestaks tööturu vajadusi ja teeks meie lõpetajad konkurentsivõimelisteks ka rahvusvahelisel tööjõu turul. Mul on hea meel, et Tööandjate Keskliit on siin meie mõttekaaslane ning me saame tegutseda selles suunas üheskoos.

Aavo Kärmas, Omniva juhatuse esimees
„Ettevõtluse heast käekäigust sõltub kogu ühiskonna areng: ainult koos tegutsedes muudame Eesti edukaks.”

Volli Kalm, Tartu Ülikooli rektor
„Tartu Ülikooli eesmärk on olla innovatsiooni ja ettevõtlikkuse edendaja nii Eestis kui ka kaugemal. Aitame ettevõtete konkurentsivõime parandamisele kaasa läbi vilistlaste, teadussaavutuste ja moodsa laboripargi. Ainus viis selle eesmärgi realiseerimiseks on tihe ja sisuline koostöö ettevõtetega, sh katusorganisatsiooni Eesti Tööandjate Keskliiduga.”

Hando Sutter, Eesti Energia juhatuse esimees
„Oleme Eesti suurim tööandja ja me vajame kvalifitseeritud, professionaalset tööjõudu. Tööandjate Keskliidu liikmena saame rääkida kaasa riigis toimuvates protsessides ja tehtavates valikutes, mis mõjutavad ka meie töötajaskonda. Hindan kõrgelt võimalust sellises diskussioonis osaleda.”

Ülle Matt, Swedbanki personalidirektor
„Koostöö ja suhtlus on edu võtmeks igal elualal. Eesti Tööandjate Keskliidu liikmena on meil võimalus koos teiste tööandjatega panustada parema ettevõtluskeskkonna loomisse. Meile on väga oluline kaasa rääkida tööhõive ja hariduse teemadel, sest näeme selles võimalust läbi motiveerituma ja targema töö suurendada ettevõtete ja tööjõuturu konkurentsivõimet.”