Osaleme

Räägime kaasa ja esindame oma liikmete seisukohti kümnetes töövormides, kus sünnivad Eesti tulevikku mõjutavad otsused.

 • SA Kutsekoda nõukogu
 • Töötukassa nõukogu
 • Haigekassa nõukogu
 • SA Eesti Akrediteerimiskeskuse nõukoda
 • MTÜ Eesti Standardikeskus
 • Konkurentsivõimelise ärikeskkonna juhtgrupp
 • „Made in Estonia 3.0” juhtkomitee
 • Tööstuspoliitika juhtgrupp
 • Majandusekeskkonna arendamise rakenduskava seirekomitee
 • Talendipoliitika töögrupp
 • Maksupettuste tõkestamise komisjon
 • Tööõnnetuse ja kutsehaiguskindlustuse reformi töögrupp
 • Pensionireformi juhtrühm
 • Riigireformi juhtrühm
 • Tööelu seirekomisjon
 • Töövõimereformi juhtrühm
 • Puuetega Inimeste Fondi nõukogu
 • Elukestva õppe strateegia töörühm
 • Elukestva õppe kutseharidusprogrammi töörühm
 • Kutseharidusstandardi väljatöötamise töörühm
 • Kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegia töörühm
 • Eesti kvalifikatsiooniraamistiku rakendamise juhtrühm
 • Töökohapõhise õppe töörühm
 • Kutseharidusstandardi väljatöötamise töörühm
 • Kutsehariduse hindamisnõukogu
 • Haridusseaduse eelnõu väljatöötamise töörühm
 • Haridusministeeriumi teaduspoliitika komisjon
 • Ettevõtlusõppe programm
 • Peresõbraliku ettevõtte tunnustusmudeli väljatöötamise töörühm
 • Soolise võrdõiguslikkuse töörühm
 • Eesti ILO nõukogu