Tööjõud

Mõju

Tark ja töötav Eesti

Ainus kestlik ressurss, mis on Eesti rahvast teeninud läbi ajaloo, on töötav inimene. Kui töökäte hulk iibe ja väljarände tõttu väheneb ning ülalpeetavate hulk kasvab, jääb valikuid napiks: peamine võimalus on teha vähemate töökätega rohkem ja kallimat tööd. Praegu on Eestis aga umbes 100 000 tööeas inimest, kes ühel või teisel põhjusel tööl ei käi.

Toomas

TOOMAS TAMSAR
juhataja

+372 699 9301
toomas.tamsar@employers.ee

 
 

Tööjõu töögrupp

Organisatsioon Esindaja
Swedbank Ülle Matt
Tartu Ülikool Raul Eamets
Eesti Etendusasutuste Liit Monika Larini
Haapsalu Uksetehas Ago Soomre
Roche Eesti Kadri Mägi
Bauhof Group Kristi Pukk
Spacecom Sergei Jakovlev
Eesti Kaupmeeste Liit Kaire Tero
Estonian Business School Arno Allmann
Estravel Anne Samlik
Elron Liia Rentik
ISS Eesti Helo Tamme
Tallinna Tehnikakõrgkool Enno Lend
Eesti Haiglate Liit Hedy Eeriksoo
Krah-Pipes Peeter Kirtsi
Alstom Estonia Jekaterina Jevtjugova
ITL Jüri Jõema
   
PARE Ene Olle
PARE Kerstin Jaani
Eesti Kaupmeeste Liit Külliki Koppel
Maxima Eesti  Katja Ljubobratets
Ouman Estonia OÜ Anu Hartikainen

  Avalda arvamust

 • Ootame arvamusi: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine 15.05.2017

  Sotsiaalministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse, milles on kaardistatud valdkonna probleemid ja välja pakutud järgmised lahendused:

  Probleem 1. Tööandjad ei teadvusta töötaja tervisekontrolli saatmisel töökeskkonna riskide hindamise olulisust ning vajadust saata töötaja tervisekontrolli lähtuvalt töös esinevatest ohuteguritest.

  Lahendus – Tervisekontroll muudetakse eesmärgipärasemaks. TTOS-i tuuakse töötervishoiu ja tööohutuse erimäärustest ohutegurid, mille ... Loe edasi

 • Avalda arvamust: välismaalaste seaduse uued muudatused 10.05.2017

  Siseministeerium on saatnud kommenteerimiseks välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2016/801/EL kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetuse programmides või haridusprojektides osalemise ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki tulemise ja seal elamise tingimuste kohta.

  Eelnõuga kavandatakse järgmised muudatused:

  – võimaldatakse teise Euroopa Liidu (edaspidi EL) riigi direktiivi kohase ... Loe edasi

 • Avalda arvamust: Töövaidluste lahendamiseks uus regulatsioon 16.09.2016

  Sotsiaalministeeriumis on valminud töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu, millega luuakse kehtiva individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse asemele uus terviklik regulatsioon.

  Eelnõu laiendab töövaidluskomisjoni pädevust, andes töövaidluskomisjonile õiguse lahendada ka kollektiivlepingu täitmisest tulenevaid vaidlusi. Töövaidluskomisjoni pädevuse laiendamine tingib muudatuse kehtiva seaduse nimetuses. Eelnõuga lisanduvad alternatiivsed vaidluse lahendamise võimalused kirjaliku menetluse, lepitusmenetluse ja kompromissi näol. Pikendatakse töövaidlusasja läbivaatamise tähtaega, lisatakse avalduse ... Loe edasi

Arhiiv
 

 

  Meie seisukohad

 • Tööandjad peavad lähetatud töötajate direktiivi riigile kahjulikuks 24.10.2017

  Euroopa Liidu liikmesriikide tööministrite vastu võetud otsust muuta lähetatud töötajate direktiivi kommenteerib Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar: 

  “Plaan, et lähetatud töötajatele tuleks uue direktiivi alusel maksta palka nagu kohalikele töötajatele ning neile laieneksid lisaks sihtriigi palgale ka kõik sealsed lisatasud ja hüvitised on selgelt Lääne-Euroopa riikide soov blokeerida Ida-Euroopa tööjõu liikumist lääne. See on Eesti ... Loe edasi
 • Tagasiside perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 11.08.2017

  Eesti Tööandjate Keskliit saatis Sotsiaalministeeriumile tagasiside perehüvitiste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule. Eelnõu peamine eesmärk on ühildada töö- ja pereelu. 

  Positiivne on, et Eelnõuga säilitatakse vanemahüvitis, kui vanem teenib samal ajal sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, mis jääb alla poole vanemahüvitise ülempiirist. Selline muudatus kindlasti motiveerib lapsevanemaid võimaluse korral lapsega kodus olles töötama ning ... Loe edasi

 • Tööandjate ettepanekud välismaalaste seaduse muutmiseks 21.03.2017

  Eesti Tööandjate Keskliit tegi Siseministeeriumile ettepaneku Välismaalaste seaduse muutmiseks ja välismaalastest töötajate värbamise jätkuvaks leevendamiseks.

  “Pole saladus ega üllatus, et Eesti seisab silmitsi akuutse töökäte puuduse probleemiga, nii Eesti Tööandjate Keskliit kui ka teised ettevõtlusorganisatsioonid on sellele korduvalt tähelepanu pööranud. Sügisel 2016 avalikustas Manpower Grupp üleilmse uuringu, mille kohaselt on oskustööjõu puudus maailmas pärast 2007. aastat ... Loe edasi

Arhiiv

 

Mille nimel me töötame

MITTEAKTIIVSETE JA TÖÖTUTE ÜMBERÕPE

 • Tööandjad toetavad töövõimereformi eesmärki aidata nende inimeste töölesaamist, kes vajavad töötamiseks eritingimusi.
 • Riik hakkab korraldama madalama haridusega ja madalapalgalistele töötajatele ennetavat ümberõpet, st tõstma nende töist konkurentsivõimet enne, mitte pärast töötuks jäämist. Ümberõpe vähendab vaesust ja tööturult pikalt eemale jäämist.

PAINDLIKUD TÖÖSUHTED

 • Osakoormusega töötamise edendamiseks kaotab riik minimaalse sotsiaalmaksu nõude, mis praegu muudab osaajaga töötamise tööandja jaoks vastuvõetamatult kalliks.
 • Riik viib sotsiaalhüved ja -toetused, mis on seotud töötamisega, proportsiooni töökoormusega: osalise koormusega töötamine ei tohi kaotada inimese kogu soodustust.
 • Riik kaotab eelpensionid, selle asemel soodustab pensioniea paindlikkust ja sujuvat töökoormuse vähendamist, nn järkjärgulist pensioneerumist.

TÖÖTAJATE TÖÖVÕIME TOETAMINE

 • Riik loob meetme mitmekultuurilise juhtimis- ja töökeskkonna juurutamiseks, et soodustada välismaiste ning Eesti muukeelsete töötajate kaasamist ka keskmise suurusega ettevõtetes.
 • Riik vabastab erisoodustusmaksust kõik tööandja investeeringud töötajate tervisesse.

 

Soovin kaasa rääkida tööjõupoliitika arendamises